19
Kasım
İletişim
MARMARAY’I PAYLAŞ
Kayıp Eşya Bilgi Edinme
1.  AMAÇ
TCDD Marmaray İşletmesi  bünyesindeki trenlerde ve istasyonlarda kayıp eşyanın muhafaza edilmesi, sahibine teslim edilmesini sağlamaktır. Yolcularımıza sağlayacağımız hizmetlerle ve  geri bildirimlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.
 
 
2.KAPSAM
Bu talimat  AYRILIK ÇEŞMESİ İstasyon Şefliği,ÜSKÜDAR Gar Şefliği,SİRKECİ Gar şefliği,YENİKAPI Gar şefliği ve KAZLIÇEŞME İstayon şefliklerini kapsamaktadır.
 
 
 
4.  TANIMLAR
Kayıp Eşya Yönetimi:  TCDD Marmaray İşletmesi , yolcularının, yolculuk esnasında hizmet alanlarımız içerisinde   kaybolan eşyalarının aranması, muhafaza edilmesi, depolanması, sahibine teslimi ve dağıtımının yapılmasıdır. 
Buluntu Eşya Yönetimi: Hizmet alanlarımız içerisinde bulunan eşyaların özelliklerinin tanımlanarak  eşyanın kendisine ait olduğunu belgeleyen kişiye  teslim edilme sürecidir.
 
 
5.  SORUMLULUKLAR
Bu talimatın hazırlanmasından ve uygulanmasından  Gar/İstasyon Şeflikleri  sorumludur. 
Bu talimatın, güncel tutulmasından, yayınlanmasından Halkla İlişkiler bürosu sorumludur.
Eşyasını kaybeden yolcu, durumu kurumumuza ilettiği (çağrı merkezi, mail, telefon vs) veya kayıp bir eşyanın hatlarımızda bulunduğu andan itibaren sorumluluk  bildirimleri kayıt altına alan kayıp-buluntu eşya görevlisinde  olacaktır.
 
 
6.UYGULAMA 
Kayıp eşyaların bulunma sorumluluğunu üstlenmemiz, yolcularımıza sunduğumuz hizmetlerden biri olarak düşünülmelidir. Önemli bir eşyasını kaybeden yolcumuz eşyası bulunduğu ve kendisine bilgi verildiği takdirde kayıp eşya yönetimi süreci, yolcu memnuniyetini de beraberinde getirecek ve bu da kurumumuzun imajına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede raylı sistemlerimizde hizmet kalitemize uygun  kayıp eşya yönetimi uygulaması aşağıda maddeler halinde çıkarılmıştır. 
 
 
6. 1  Kayıp Eşya Yönetimi 
Kayıp eşya yönetimi TCDD Marmaray İşletmesi AYRILIK ÇEŞMESİ İstasyon Şefliği,ÜSKÜDAR Gar Şefliği,SİRKECİ Gar şefliği,YENİKAPI Gar şefliği ve KAZLIÇEŞME İstayonlarında uygulanacaktır. Kayıp eşya yönetimi ; kayıp eşyanın bildirimi ve  kayıt altına alınması, buluntu eşyanın tespit edilmesi, kayıt altına alınması, tüm bilgilerin ve eşyaların bir noktada toplanmasından oluşur. 
 
 
6. 2 Kayıp Eşya Bildirimi 
Eşyasını kaybeden yolcu  AYRILIK ÇEŞMESİ İstasyon Şefliği,ÜSKÜDAR Gar Şefliği,SİRKECİ Gar şefliği,YENİKAPI Gar şefliği ve KAZLIÇEŞME  istasyonlarımızda bulunacak olan  kayıp eşya formu ile veya TCDD Marmaray İşletmesi’nin diğer iletişim kanallarıyla (mail, fax, çağrı merkezi, dilek şikayet kutuları) bu bildirimi yapabilecektir. 
 
 
Yolcular, istasyonlarımızda eşyasını kaybettiği takdirde kayıp eşya formunu doldurur ve formu görevlilere teslim eder. Bu formların AYRILIK ÇEŞMESİ İstasyon Şefliği,ÜSKÜDAR Gar Şefliği,SİRKECİ Gar şefliği,YENİKAPI Gar şefliği ve KAZLIÇEŞME  istasyonlarımızda yer alması, kontrollerinin yapılması istasyon amirlerinin ve güvenlik şeflerinin sorumluluğundadır. Kayıp eşya formunda kaybolan eşyanın ayrıntılı özellikleri, istasyon ismi, eşyanın kaybedildiği tarih, saat, yolcuya ulaşabilecek irtibat numaraları yer alır. 
 
 
6.3 Buluntu Eşya Bildirimi 
AYRILIK ÇEŞMESİ İstasyon Şefliği,ÜSKÜDAR Gar Şefliği,SİRKECİ Gar şefliği,YENİKAPI Gar şefliği ve KAZLIÇEŞME İşletme  sınırları içinde herhangi bir yerde unutulmuş ya da kaybedilmiş bir eşyayı bulan yolcumuz bulduğu eşyayı güvenlik görevlisine teslim ettiği takdirde teslim alan  görevli …..nolu form kayıp/buluntu eşya formunun birinci kısmını doldururur.  
Kayıp veya buluntu eşyayı teslim alan veya bulan güvenlik görevlisi eşyayı istasyon amirine ve ya güvenlik şefine  ulaştırıncaya kadar muhafaza eder. Buluntu eşyanın sahibi gelmez ise görevli eşyayı form ile birlikte istasyon amirine ve ya güvenlik şefine iletir. İstasyon amirinde ve ya güvenlik şefinde form ve eşya (1) bir iş günü bekletilir, bir iş günü sonrasında ise kayıp/buluntu eşya görevlisine iletilir. Eşya İstasyon amirinde ve ya güvenlik şefinde bulunduğu sırada eşyanın sahibi gelirse buluntu eşya formunun teslim kısmı (teslim eden// eşyanın sahibi )tarafından  doldurulur. Form istasyon amiri ve ya güvenlik şefi tarafından kayıp eşya deposundaki görevliye ulaştırılır ve kayıt altına alınır.  
İstasyon amirine ve ya güvenlik şefine eşya teslim edilene  kadar bulunan eşyadan bulan güvenlik görevlisi sorumludur. Kayıp eşya depo görevlisine teslim edilene kadar ise buluntu eşya ve formdan  istasyon amiri ve ya güvenlik şefi sorumludur.  
 
 
6. 4   Kayıp Eşya Deposu //Kayıp Eşya Görevlisi 
Kayıp ve buluntu eşyaların tek bir elde toplanması ve yolculara bilgi akışını bir noktadan hızlı bir şekilde sağlayabilmek için AYRILIK ÇEŞMESİ İstasyon Şefliği,ÜSKÜDAR Gar Şefliği,SİRKECİ Gar şefliği,YENİKAPI Gar şefliği ve KAZLIÇEŞME İstayonlarında  ortak kullanılabilen YENİKAPI İstasyonunda KAYIP ve BULUNTU EŞYA  BÜROSU  ve bu büroda bir görevli bulunur. Görevli, kayıp eşyaların, buluntu eşyaların tesliminden, formların takibinden, eşyanın muhafaza ve depolanmasından sorumludur. Görevli sisteme yapılan her türlü giriş ve çıkışın kayıt altına alınmasından sorumludur. 
 
İstasyonda bulunan eşyalar bir iş günü bekletildikten sonra istasyon amirince ve ya güvenlik birimi personeli vasıtasıyla  formla birlikte kayıp eşya bürosuna  gönderilir ve görevliye teslim edilir.  
 
Kayıp ve buluntu eşya sorumlusu kendisine gelen eşyayı teslim aldıktan sonra sisteme kayda girer ve kendisine teslim edilen formla eşyanın takibini yapar. 
 
İstasyon haricinde kayıp eşyayı sahibine teslim etme yetkisi sadece kayıp ve buluntu eşya büro görevlisine aittir. Büro görevlisi sahiplik iddiasında bulunan kişinin eşyayı tarif etmesiyle birlikte bilgileri forma yazar ve eşya doğru olarak tarif edildiyse sahibine teslim eder. 
 
Kayıp ve bulunmuş eşya formunda ve kayıtlarda  eşyanın nerede ve ne zaman bulunduğu, eşyayı bulan kişinin ismi,eşyanın tarifi ve muhtevası,  eşyanın gönderilmiş ise nasıl gönderildiği, kim tarafından kime ne zaman teslim edildiği, teslim eden ve teslim alanın imzası ve kimlik bilgileri yer alır.  
 
Üç nüsha olarak doldurulan …….NOLU FORM  Kayıp ve Buluntu Eşya Formunun , ilk nüshası istasyonlarda kayıp eşyaların ilk teslim edileceği kişi olan istasyon amirinde ve ya güvenlik şefinde kalır, ikinci nüsha yolcuda , üçüncü nüsha ise buluntu eşya sorumlusunun dosyasında kalır.
 
Her istasyon merkez kayıp buluntu eşya bürosuna eşya tesliminde kayıp buluntu formunun üçüncü kısmını yani eşyaya ait olan özellikler ve içinde bulunanların belirtildiği bölümü gönderecektir.Teslimat tutanakla yapılacaktır.
 
Kayıp Buluntu Eşya bürosu istasyonlardan gelen bütün eşyaları bilgisayara ve günlük kayıt defteri esasına göre kayıt edecektir. Kayıtta verilen numaralar etiketlere yazılarak eşya naylon poşet içerisine konulmak suretiyle raflara yerleştirilecektir. Çanta gibi içerisinde hüviyet cüzdanı olması muhtemel eşyalar nüfus cüzdanları ait oldukları çantaya iliştilerek raflara konacaktır.
 
İade işleminin gerçekleştirilebilmesi için Eşya Sahibi’nin bizzat müracaatta bulunması esastır. Ancak;
a) İstanbul dışında ikamet eden,
b) İstanbul’da ikamet eden ancak hasta veya şehir dışında bulunan 
kişilere ait eşyalar, durumun belgelenmesi koşulu ile 1. derece akrabalarına (Anne, Baba, Kardeş, Eş ve Çocuklar )  teslim edilebilir.
Kayıp ve Buluntu eşya büro görevlisi tarafından sahibi araştırılarak internet, adres takibi, cep telefonu rehberi vb. vasıtasıyla bulunan kayıp eşya, sahibine isteği doğrultusunda kargo bedeli karşı taraf ödemeli olarak gönderilir. Kargo makbuzu …..NOLU formuna iliştirilir.
 
Kayıp ve Buluntu Eşya bürosu genel merkezine müracatta bulunan yolcuya eşyası ‘’Eşya Teslim Formu’’düzenlenerek verilecektir.
 
Kayıp ve Buluntu Eşya bürosunda yolcuya teslim edilen eşyalar TCDD Marmaray İşletmesi Ardiye yönetmeliği uyarınca muhafaza edilen eşyalar değeri mukabilinde ücrete tabi olup Yolcunun belirlenen ücreti vermesi zorunludur.
 
Buluntu bir eşya hususunda, bu talimatta belirtilen esaslara uyulmadan ve gerekli tespit-kayıt-onay işlemleri gerçekleştirilmeden işlem yapılması, disiplin suçu oluşturur, idari ve -gerekli hallerde- adli soruşturmayı gerektirir.
 
 
 
 6. 5  Kayıp ve Buluntu Eşya Yönetimi Sistemi 
Çeşitli kanallarla kurumumuza iletilen kayıp eşya bildirimlerinin tek bir noktada toplanması, ilgili birimler arasında yolculara bilgi verirken bir kopukluk yaşanmaması için kullanılan yazılım sistemidir. Bu yazılımda kayıp/buluntu eşya ile ilgili tüm bilgiler yer alır.  Yazılımı sadece yetki verilen kişi ve birimler (İdari personel, istasyon amirleri, kayıp ve buluntu eşya görevlileri) kullanabilirler. 
 
 
6. 6   Eşyaları Depolama ve Muhafaza etme
Sahibi tarafından alınmayan buluntu eşyalar  için YENİKAPI istasyonunda  emniyetli  bir depo mevcuttur. Değerli eşyaların muhafaza edilmesi için ise kilitli ve emniyetli bir dolap bulunmaktadır. 
 
Depolama raf numaralarına göre yapılır. Buluntu eşyalar raf numaralarına göre sisteme kaydedilir.  
 
Kayıp ve buluntun eşya deposunda bulunan , bozulma ihtimali olan eşyalar (gıda, tıbbi ve yasal olmayan malzemeler...)3 gün içerisinde imha edilir. İmha eden görevli kişi ad-soyad, imza, tarihi ile birlikte “imha edilmiştir” diyerek kayda geçirir. 
 
Bulunan eşyalar içerisinde “İlaç” var ise, 1 hafta bekletildikten sonra, bir tutanakla “İşyeri Hekimliği”ne teslim edilir , son kullanma süresi dolmuşsa imha edilir.
 
Diğer eşyalar 1 ay süreyle muhafaza edilir. 
 
Sahibi bulunmayan ve en az bir ay olarak bekletilen eşyalar maddi değeri olanlar “istasyon şefliği”nin yetkisi dahilinde  gerekli imzalar ve kontroller yapılarak , YENİKAPI Kayıp ve buluntu eşya bürosuna gönderilir. Maddi değeri olmayan eşyalar ise  istasyon Şefliği gözetiminde bir adet güvenlik görevlisi , BİR adet gişe görevlisi ve kayıp – buluntu eşyası büro personelinin nezaretinde  tutanak ile imha edilir.
Kırılabilir ve bozulabilir maddeler, elektronik aletler, müzik aletleri, ilaçlar, değerli eşyalar (para, mücevherat, ticari ve kıymetli döküman, pasaport ve kimlik v.b.), tehlikeli maddeler (ateşli silah, mermi, kimyasal nitelikli madde; v.b.) bu tür eşyaların kaybından ve zarar görmesinden TCDD Marmaray İşletmesi sorumlu tutulamaz.
 
 
7.ÇEVRE ve İSG ÖNLEMLERİ 
TCDD Marmaray işletmesi Atık yönetimi prosedürü (PR077) kapsamında imha edilecek eşyalar Evsel Katı Atık hükmündedir.